ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิดเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม i-lndustry"

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ น.ส.วันวิสาข์ อาจชัยชาญ นักวิชาการมาตรฐาน น. ส. รรินทร์ ชนะกุล นักวิเคระาห์นโยบายและแผน น.ส. นิจวรรณ คะณาสาร นักวิชาการเงินและบัญชี และนายสุระชัย พัฒนราช เจ้าพนักงานธุรการ  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิดเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม i-lndustry"  ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงาน