folder มาตรการ

Documents

pdf การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

By 30 download

Download (pdf, 125 KB)

เอกสาร3.pdf

pdf คำสั่งคณะทำงานแผนบริหารความเสี่ยง

By 39 download

Download (pdf, 80 KB)

คำสั่งคณะทำงานแผนบริหารความเสี่ยง.pdf

pdf ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง เรื่องการกำหนดหลักปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

By 77 download

Download (pdf, 503 KB)

เอกสารการกำหนดหลักปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf

pdf หลักฐานการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่เพื่อถือปฏิบัติ

By 13 download

pdf แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 33 download

Download (pdf, 92 KB)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 19 download