วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/a338cc88f3c0b5e19c4361346c038d83_S.jpg
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
17 เม.ย. 2562
media/k2/items/cache/cff9c1ea7d14a3a0e097cf30af7d5031_S.jpg
การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
03 เม.ย. 2562
media/k2/items/cache/8dff4e69f66fd7cb94b22e765975c975_S.jpg
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช
22 มี.ค. 2562

ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน” ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน” ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561
04 ก.พ. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน” ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน” ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561
04 ก.พ. 2562
โครงการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 3 จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561
โครงการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 3 จ.สุโขทัย ...
16 ม.ค. 2562

หนังสือเวียน

อ่านทั้งหมด
  1. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev