วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ สำหรับผู้บริหารกระทรวง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ สำหรับผู้บริหารกระทรวง" วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
25 ต.ค. 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"ขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม"
06 มิ.ย. 2562
media/k2/items/cache/6d8cfcc7222f50fd5e02e7412fd971da_S.jpg
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่1/2562
13 พ.ค. 2562

ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"ขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2562
13 มิ.ย. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"ขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2562
06 มิ.ย. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน” ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน” ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561
04 ก.พ. 2562

หนังสือเวียน

อ่านทั้งหมด
  1. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev