วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/3b42beb6cc16b9b49c7beb5d6ca9c121_S.jpg
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงอุตสาหกรรม
18 ต.ค. 2562
media/k2/items/cache/48209de6e48dab6823a69ef65864d6f4_S.jpg
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รับฟังความคิดเห็น ร่าง แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ...
20 ก.ย. 2562
media/k2/items/cache/b2d8398295fee4a135ff9c102c91a717_S.jpg
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง...อาสาสู้โกง”
20 ก.ย. 2562

ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"ขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2562
13 มิ.ย. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"ขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2562
06 มิ.ย. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน” ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน” ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561
04 ก.พ. 2562

หนังสือเวียน

อ่านทั้งหมด
  1. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev