วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/c013455cd15a31498b171c2c6c3c004c_S.jpg
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2563” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2562
24 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/9396457cae5930adc41de7b7bb94670a_S.jpg
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562
24 ธ.ค. 2562
การรณรงค์ส่งเสริมการให้ของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
การรณรงค์ส่งเสริมการให้ของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
13 ธ.ค. 2562

ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"ขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2562
13 มิ.ย. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"ขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2562
06 มิ.ย. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน” ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน” ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561
04 ก.พ. 2562

หนังสือเวียน

อ่านทั้งหมด
  1. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev