วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรณรงค์ส่งเสริมการให้ของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
การรณรงค์ส่งเสริมการให้ของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
13 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/699c042976e360f3df5ff209a42ecc03_S.jpg
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาน 2563”
18 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/b2fee3da279647c4c6488fff1d6cff5d_S.jpg
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
28 ต.ค. 2562

ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"ขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2562
13 มิ.ย. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"ขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2562
06 มิ.ย. 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน” ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน” ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561
04 ก.พ. 2562

หนังสือเวียน

อ่านทั้งหมด
  1. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev