หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0209/ว 140 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *