ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สปอ.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ สำหรับผู้บริหารกระทรวง" วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

252525252525