ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สปอ.

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อก.2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่1/2562 เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต