ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สปอ.

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคาร สปอ. เวลาตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดประชุมหารือร่วมกับผู้ประสานงาน ITA ของ สปอ.

ในบ่ายวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส