ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สปอ.

โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาน 2563”  ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ กล่าวเปิดโดย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจหลักการกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนงานตามภารกิจที่รับผิดชอบของหน่วยงาน และการคัดเลือกกำหนดกระบวนงานที่มีความเสี่ยงทุจริตสูงร่วมกัน นำไปสู่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีคุณจิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาและนักวิชาการอิสระ ศูนย์ที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง และ คุณทวีชัย สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาและนักวิชาการอิสระ ให้ความรู้ที่มาและความสำคัญของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต  และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 55 จังหวัด