ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สปอ.

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้  
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 89.57 คะแนน
2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 88.95 คะแนน
3. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 88.57 คะแนน
4. สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 88.56 คะแนน
5. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 86.99 คะแนน
6. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 86.61 คะแนน
7. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 86.56 คะแนน
8. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 86.48 คะแนน
ผลคะแนนระดับกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลำดับที่ 7 ระดับผลการประเมิน A  87.79 คะแนน จำแนกตามตัวชี้วัด ได้ดังนี้
1. การปฏิบัติหน้าที่ 87.5 คะแนน
2. การใช้งบประมาณ 77.15 คะแนน
3. การใช้อำนาจ 80.54 คะแนน
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 76.14 คะแนน
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 76.03 คะแนน
6. คุณภาพการดำเนินงาน 84.36 คะแนน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.6 คะแนน
8. การปรับปรุงการทำงาน 75.41 คะแนน
9. การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน
10. การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน