ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สปอ.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ สำหรับผู้บริหารกระทรวง" วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

252525252525

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"ขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2562

ขาวประชาสมพนธ รนท1

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"ขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2562

รนท2

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อก.2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่1/2562 เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต