ติดต่อ/ร้องเรียน
คุณสามารถใช้รายละเอียดในหน้านี้ สำหรับติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม หรือแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
75/6 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น 6 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Address:
0 2202 3683, 0 2202 3684, 0 2202 3089
Phone:
0 2202 3685
Fax:
acc.ops2@gmail.com
E-mail: