folder ความเสี่ยงทุจริต

Documents

pdf รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 19 download

Download (pdf, 6.78 MB)

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ปี 63.pdf

pdf แผนปฏิบัติงาน แผนบริหารความเสี่ยง ศปท อก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Popular

By 179 download

Download (pdf, 4.90 MB)

risk plan 62.pdf

pdf แผนปฏิบัติงาน แผนบริหารความเสี่ยง ศปท อก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

By 87 download

Download (pdf, 4.37 MB)

risk plan 61.pdf

pdf แผนปฏิบัติงาน แผนบริหารความเสี่ยง ศปท อก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Popular

By 134 download

Download (pdf, 5.84 MB)

risk plan 60.pdf

pdf การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ศปท อก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Popular

By 457 download

Download (pdf, 2.14 MB)

SCAN_20170808_102444434.pdf

pdf สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ศปท อก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Popular

By 186 download

Download (pdf, 39 KB)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ศปท.อก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.pdf