folder ความเสี่ยงทุจริต

Documents

pdf รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 48 download

Download (pdf, 6.78 MB)

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ปี 63.pdf

pdf แผนปฏิบัติงาน แผนบริหารความเสี่ยง ศปท อก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Popular

By 201 download

Download (pdf, 4.90 MB)

risk plan 62.pdf

pdf แผนปฏิบัติงาน แผนบริหารความเสี่ยง ศปท อก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Popular

By 108 download

Download (pdf, 4.37 MB)

risk plan 61.pdf

pdf แผนปฏิบัติงาน แผนบริหารความเสี่ยง ศปท อก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Popular

By 154 download

Download (pdf, 5.84 MB)

risk plan 60.pdf

pdf การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ศปท อก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Popular

By 478 download

Download (pdf, 2.14 MB)

SCAN_20170808_102444434.pdf

pdf สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ศปท อก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Popular

By 209 download

Download (pdf, 39 KB)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ศปท.อก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.pdf