folder การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส

Documents

pdf ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 36 download

Download (pdf, 930 KB)

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี 2563.pdf

Image ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Popular

By 278 download

Download (jpg, 311 KB)

3b54dc7bcf022b08c8977c2b4ced9712_L.jpg

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ไทย , English

pdf ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง "มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง" Popular

By 299 download

Download (pdf, 3.16 MB)

มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf