folder บริหารความเสี่ยง

Documents

pdf การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ศปท อก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (440 download) Popular
pdf สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ศปท อก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (177 download) Popular
pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต ในกระบวนงานของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ที่เกี่ยวกับงานอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (ศปท. อก.) (204 download) Popular
pdf แผนปฏิบัติงาน แผนบริหารความเสี่ยง ศปท อก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (113 download) Popular
pdf แผนปฏิบัติงาน แผนบริหารความเสี่ยง ศปท อก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (74 download)
pdf แผนปฏิบัติงาน แผนบริหารความเสี่ยง ศปท อก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (158 download) Popular