folder คู่มือ

Documents

pdf คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการจัดทำแผนและป้องกันการปราบปรามการทุจริต (ศปท. อก.) ปี 2557 Popular

By 244 download

Download (pdf, 357 KB)

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานการจัดทำแผนและป้องกันการปราบปราม ศปท.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าจรรยาราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม Popular

By 169 download

Download (pdf, 4.93 MB)

คู่มือจรรยาราชการ.pdf

pdf คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ศปท. อก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Popular

By 402 download

Download (pdf, 1.32 MB)

คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ศปท.pdf

pdf คู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) สปอ. (ศปท. อก.) ปี 2560 Popular

By 509 download

Download (pdf, 1.78 MB)

Conflict of Interest Manaul 2016.pdf

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน

By 6 download

Download (pdf, 10.78 MB)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรีใหม่.pdf

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ อก (ศปท. อก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Popular

By 359 download

Download (pdf, 10.78 MB)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน.pdf

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ปี 2554 Popular

By 689 download

Download (pdf, 4.97 MB)

คู่มือมาตรฐาน (2).pdf