folder ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

Documents

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สปอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Popular

By 240 download

Download (pdf, 1.36 MB)

แผนปฏิบัติการฯ_final.pdf

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สปอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Popular

By 147 download

Download (pdf, 787 KB)

Moral Action Plan 62.pdf

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Popular

By 188 download

Download (pdf, 1.04 MB)

MOI_actionplan 61.pdf

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 62 download

Download (pdf, 6.97 MB)

แผนส่งเสริมคุณธรรม_กระทรวงอุตสาหกรรม 62.pdf

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อก. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) Popular

By 294 download

Download (pdf, 4.23 MB)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2560-2564.pdf

pdf แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม อก. (ปี พ.ศ. 2559-2564) Popular

By 253 download

Download (pdf, 2.31 MB)

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2560-2564.pdf