folder ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

Documents

default รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 10 download

default แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 12 download

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สปอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Popular

By 294 download

Download (pdf, 1.36 MB)

แผนปฏิบัติการฯ_final.pdf

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สปอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Popular

By 178 download

Download (pdf, 787 KB)

Moral Action Plan 62.pdf

default แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 16 download

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Popular

By 294 download

Download (pdf, 1.04 MB)

MOI_actionplan 61.pdf

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 98 download

Download (pdf, 6.97 MB)

แผนส่งเสริมคุณธรรม_กระทรวงอุตสาหกรรม 62.pdf

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อก. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) Popular

By 515 download

Download (pdf, 4.23 MB)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2560-2564.pdf

pdf แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม อก. (ปี พ.ศ. 2559-2564) Popular

By 368 download

Download (pdf, 2.31 MB)

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2560-2564.pdf