folder ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

Documents

default แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 6 download

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สปอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Popular

By 285 download

Download (pdf, 1.36 MB)

แผนปฏิบัติการฯ_final.pdf

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สปอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Popular

By 170 download

Download (pdf, 787 KB)

Moral Action Plan 62.pdf

default แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 8 download

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Popular

By 270 download

Download (pdf, 1.04 MB)

MOI_actionplan 61.pdf

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 81 download

Download (pdf, 6.97 MB)

แผนส่งเสริมคุณธรรม_กระทรวงอุตสาหกรรม 62.pdf

pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อก. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) Popular

By 475 download

Download (pdf, 4.23 MB)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2560-2564.pdf

pdf แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม อก. (ปี พ.ศ. 2559-2564) Popular

By 349 download

Download (pdf, 2.31 MB)

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2560-2564.pdf