folder เอกสารเผยแพร่

Documents

pdf คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 45 download

Download (pdf, 2.32 MB)

คู่มือ ประเมิน ITA 2562 (ปปท).pdf

Image ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Popular

By 107 download

Download (jpg, 311 KB)

3b54dc7bcf022b08c8977c2b4ced9712_L.jpg

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ไทย , English

pdf ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560 Popular

By 339 download

Download (pdf, 2.29 MB)

SCAN_20170609_145349182.pdf

pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ก.พ. 2552 Popular

By 175 download

Download (pdf, 137 KB)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ก.พ. 2552.pdf

pdf แผนผังการจัดซื้อจัดจ้าง กสอ. Popular

By 3965 download

Download (pdf, 653 KB)

แผนผังการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

default InfoGraphic องค์กรคุณธรรม กระทรวงอุตสสาหกรรม

By 55 download

pdf คู่มือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Popular

By 292 download

document ตารางแสดงรายละเอียดการประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.4) Popular

By 170 download

Download (docx, 13 KB)

ตารางแสดงรายละเอียดการประกอบกิจการโรงงาน16มีนาคม2561.docx

document ตารางแสดงรายละเอียดการอนุญาตประทานบัตร Popular

By 163 download

Download (docx, 13 KB)

ตารางแสดงรายละเอียดการอนุญาตประทานบัตร16มีนาคม2561.docx

pdf ข้อบังคับชมรมเครือข่ายพลังคุณธรรมสานสัญญาใจสู่ อก. พ.ศ. 2560 Popular

By 585 download

Download (pdf, 602 KB)

ข้อบังคับ_ชมรม_เสนอปลัด.pdf

document กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ กพร Popular

By 1611 download

Download (pptx, 117 KB)

กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ กพร.pptx

document ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 Popular

By 42357 download

Download (ppt, 4 MB)

ปปช.58.ppt

document หลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง (กรมบัญชีกลาง) Popular

By 541 download

Download (pptx, 1.70 MB)

หลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง (กรมบัญชีกลาง).pptx

document มาตรการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ป ป ช (สำนักงาน ป ป ช ) Popular

By 683 download

Download (pptx, 1.63 MB)

มาตรการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ป.ป.ช. (สำนักงาน ป.ป.ช.).pptx

document การประกาศเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง (สำนักงาน ป ป ช ) Popular

By 223 download

Download (pptx, 578 KB)

การประกาศเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง (สำนักงาน ป.ป.ช.).pptx