folder แบบฟอร์ม

Documents

document แบบประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง

By 71 download

Download (docx, 30 KB)

เกณฑ์ PMQA 4.0 หมวด 1.docx

document แบบรายงานองค์กรคุณธรรม Popular

By 135 download

Download (docx, 19 KB)

แบบรายงานองค์กรคุณธรรม.docx

spreadsheet แบบกรอกข้อมูลผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Popular

By 104 download

Download (xlsx, 10 KB)

แบบกรอกข้อมูลผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เส.xlsx

spreadsheet แบบกรอกรายชื่อข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

By 92 download

Download (xlsx, 9 KB)

แบบกรอกรายชื่อข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่.xlsx

document แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต Popular

By 153 download

Download (doc, 39 KB)

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 2560.doc

document แบบใบลาพักผ่อน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต Popular

By 131 download

Download (doc, 28 KB)

แบบใบลาพักผ่อน.doc