folder ITA

Documents

pdf การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม New

By 3 download

Download (pdf, 175 KB)

ผลคะแนน ITA ปี 62 สปอ.pdf

pdf การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงอุตสาหกรรม New

By 2 download

Download (pdf, 340 KB)

ผลคะแนน ITA ปี 62 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม.pdf

pdf การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 New

By 2 download

Download (pdf, 202 KB)

ผลคะแนน ITA ปี 62 สอจ.pdf

pdf ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562

By 8 download

Download (pdf, 138.71 MB)

ผลการประเมิน 2562.pdf

pdf ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561

By 5 download

Download (pdf, 1.24 MB)

ผลการประเมิน 2561.pdf

pdf ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2560

By 4 download

Download (pdf, 850 KB)

ผลการประเมิน 2560.pdf

pdf ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2559

By 4 download

Download (pdf, 433 KB)

ผลการประเมิน 2559.pdf

video ITA Info Graphics Popular

By 334 download