folder ITA

Documents

pdf การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม New

By

Download (pdf, 365 KB)

ผลคะแนน ITA 63 กระทรวงอุตสาหกรรม.pdf

pdf การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม New

By

Download (pdf, 678 KB)

ผลคะแนน ITA 63 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม.pdf

pdf การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

By 36 download

Download (pdf, 175 KB)

ผลคะแนน ITA ปี 62 สปอ.pdf

pdf การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงอุตสาหกรรม

By 29 download

Download (pdf, 340 KB)

ผลคะแนน ITA ปี 62 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม.pdf

pdf การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 27 download

Download (pdf, 202 KB)

ผลคะแนน ITA ปี 62 สอจ.pdf

pdf ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562

By 36 download

Download (pdf, 138.71 MB)

ผลการประเมิน 2562.pdf

pdf ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561

By 32 download

Download (pdf, 1.24 MB)

ผลการประเมิน 2561.pdf

pdf ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2560

By 24 download

Download (pdf, 850 KB)

ผลการประเมิน 2560.pdf

pdf ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2559

By 28 download

Download (pdf, 433 KB)

ผลการประเมิน 2559.pdf

video ITA Info Graphics Popular

By 364 download