ความเป็นมา

ความเป็นมา

     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง เป็นหน่วยงานกลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติระดับกระทรวง จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยเป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและรองปลัดกระทรวง ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอีกตำแหน่งหนึ่ง รวมทั้งส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการที่ไม่สังกัดนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง ทุกส่วนราชการ โดยให้รองหัวหน้าส่วนราชการทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยเช่นกัน

     ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง โดยให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. ที่ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงปรับเกลี่ยอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ

     จากปัญหาการทุจริตที่ผ่านมา มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานโดยมั่งการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการทจริต ซึ่งได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ

     โดยรัฐบาลได้เสริมสร้างกลไกขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ขึ้นมา 3 ระดับ คือ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เป็นกลไกระดับนโยบาย มีนายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน คณะกรรมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตให้เป็นกลไกขับเคลื่อนภาพรวมระดับประเทศ และกลไกระดับปฏิบัติการ โดยการออกมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประจำอยู่ทุกส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่าปัจจุบันมีจำนวน 35 ศูนย์ ให้เป็นกลไกประสานงาน กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ข้อสั่งการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต กับหน่วยงานภายใต้กำกับทั้งหมดซึ่งได้แก่หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นกลไกประสาน กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตในฐานะที่สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านคุ้มครองจริยธรรม ดังนี้

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการ แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
 3. ให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงาน เร่งรัด กำกับติดตามให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวง ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 4. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวง และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
 5. เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานงานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)
 6. ทำการตรวจสอบเปรียบเทียบผลการดำเนินการปกครอง วินัยของหน่วยงานในสังกัด เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ ศอตช. ทราบ
 7. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
 8. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
 9. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการส่งสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

 1. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และประมวลจริยธรรมอื่นๆ
 2. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
 3. ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนงาน/โครงการ ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ และส่งเสริมวินัยของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวง
 4. รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสำนักงาน ก.พ.
 5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ การเสริมสร้างวินัย และการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการดำเนินการให้กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

     มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ การเงิน การพัสดุ การบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไปของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

Anti-Corruption Operation Centre

     Since corruption has been a severe problem in Thailand, on 18 June 2014, The National Committee of Peace and Order (NCPO) issued an Order No.69/2014 on “Measures to Prevent Corruption and Misconduct” assigning all government and state agencies to define the measures and procedures to prevent and eliminate corruption and misconduct in their organizations. The order focused on building good governance at work and encouraging all relevant sectors to participate in inspecting and monitoring government activities in order to prevent corruption in public sector. A strong focus on combating corruption is vital, the Royal Thai Government, therefore, held the war on corruption as national agenda.

RTG has strengthened the 3 level mechanisms to prevent and eliminate corruption as follows;

 1. At the policy level: the National Anti-Corruption Committee chaired by the Prime Minister/Head of NCPO
 2. At the national level: the National Anti-Corruption Centre driving the overall domestic performance.
 3. At the operational level: the Anti-Corruption Operation Centre established in all ministries or their equivalent which their efficiency have been significantly improved.

     Recently, there are 35 Anti-Corruption Operation Centres to coordinate, direct, monitor, and report agencies’ anti-corruption performance. These agencies are located in central, regional and local areas as well as state enterprises and public organizations. PACC as the secretary to the National Anti-Corruption Committee is regarded as a mechanism to coordinate, direct and monitor the activities of Anti-Corruption Operation Centres’ operation.

     Roles, missions and authorities of the Anti-Corruption Operation Centre to prevent and suppress corruption and misconduct and protect ethics are as follows;

Prevention and Suppression of Corruption and Misconduct Unit

Powers and duties;

 1. To study, analyse and gather information for drafting recommendations, measures and guidelines to prevent and suppress corruption and misconduct in a public sector proposed to the heads of the organizations.
 2. Prepare the action plan to prevent and suppress corruption and misconduct in public sectors.
 3. Advise, coordinate, expedite and monitor public sectors, state enterprises and public organizations under supervision of the Ministry to follow the action plan.
 4. Receive complaints against the officials in the public sectors, state enterprises and public organizations under supervision of the Ministry involving corruption activities, wrongfully performing or failing to perform duties. These complaints will be forwarded to agencies in change as well as other relevant authorities and will be followed-up by the Prevention and Suppression of Corruption and Misconduct Unit until the final result outcome is reached.
 5. Operate and coordinate with the Anti-Corruption Administration Centre, PACC, NACC, or other relevant organizations as assigned by the Anti-Corruption Administration Centre and direct/monitor the implementation of other related National Anti-Corruption Committee’s resolutions and orders.
 6. Compare and inspect the administrative and disciplinary actions of accountable agencies and submit the recommendations to the Permanent Secretary or the Minister of each Ministry depending on circumstances and subsequently notify the Ministry’s Anti-Corruption Centre.
 7. Publicize news on prevention and suppression of corruption and misconduct in the public sector.
 8. Encourage all sectors to participate in the prevention and suppression of corruption in government activities.
 9. Monitor the performance of public sectors, state enterprises and public organizations, and report the overall results on the prevention and suppression of corruption and misconduct to PACC, NACC, OCSC and other relevant organizations.

Ethics Protection Unit

Powers and duties;

 1. Protect ethics as prescribed in the Civil Servant’s Code of Ethics and other Code of Ethics.
 2. Serve as the secretary to the Ethics Committee in the public sector.
 3. Coordinate on the annual Action plan and work plan/project, integrate work plan/project on ethics protection and promotion of virtue, ethics, and civil servants’ morality as well as strengthen the discipline in the public sectors, state enterprises and public organizations.
 4. Gather information from the public sectors, state enterprises and public organizations under the supervision of each Ministry when implementing the Code of Ethics. Recommend the guidelines to improve the Code of Ethics to the Office of the Civil Service Commission (OCSC).
 5. Monitor/evaluate the organizations’ operation to promote virtue, ethics, and civil servants’ morality, strengthen officers’ self-discipline and follow the Code of Ethics of public sectors, state enterprises and public organizations presented the outcome to the heads of each organizations. The Ethics Protection Unit will submit the organizations’ operations report to the Prevention and Suppression of Corruption and Misconduct Unit and prepares an overall performance report prevention and suppression of corruption and misconduct in public sectors .

General Administration Unit

Role, Mission, Power and Duties of General Administration are as follows ; Documentation, Finance, Procurement,   Personnel administration And the general management of the Anti-Corruption Action Centre.