ความหมายตราสัญลักษณ์

logo thai

English Version.

logo english 

 

piece1

1

piece2 2

piece3

3

piece4

4

piece5

5

piece6

      

ความหมาย

  1. นำเอาแนวคิดของการใช้เส้นให้มีลักษณะของการหมุนหรือเคลื่อนไหว สื่อถึงบูรณาการและขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
  2. รูปเฟือง สื่อถึงหน่วยงานรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อกระทรวงอุตสาหกรรม
  3. เครื่องหมายถูกสีทอง มีลักษณะโอบล้อมตัวเฟือง สื่อถึงการสื่อถึงภารกิจของศูนย์ฯ ที่มีหน้าที่ตรวจสอบการกระทำทุจริตภายในกระทรวงอุตสาหกรรม และเร่งรัด กำกับ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  4. เส้นต่อเนื่องก่อนสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เมื่อประกอบกับเครื่องหมายถูกแล้วนั้นจะมีลักษณะเป็นตัวอักษร “c” การปราบปรามคอรัปชั่น (Corruption)
  5. เส้นสีม่วง 2 เส้นเมื่อประกอบกันแล้วจะมีลักษณะเหมือนตัว “e” สื่อถึง Ehtics ศูนย์ฯ มีภารกิจในการคุ้มครองจริยธรรมของหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  6. สีที่ใช้ สีม่วง สื่อถึงกระทรวงอุตสาหกรรม สีทอง สื่อถึงความถูกต้องความเจริญของประเทศจากการพัฒนาอุตสาหกรรม หากปราศจากการทุจริต สีเงิน สื่อถึงความทันสมัย ความมั่นคงของภาคอุตสาหกรรม