3baf8eec078ec1eebb70111ccf52a114.jpg

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 72 กระบวนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/e8df55fdab83e6e84a2b3c88f17d29c2_S.jpg
อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนบางเอียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563
17 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/e56802a4ed4b16e604e4351ce5af84ca_S.jpg
เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
17 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/1b7de2e31827c8ac8496fb8e0e6b5428_S.jpg
การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแผนการดำเนินงานของพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด รุ่นที่ 1
17 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev