คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 72 กระบวนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/c65221147977772d24ed93d15cd0795b_S.jpg
เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกในพื้นที่ภาคกลาง
18 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/39da0d7b09d69f4b82030e42696f6e83_S.jpg
เข้าร่วมประชุมโครงการสำรวจบริบทชุมชนตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14 มี.ค. 2562
media/k2/items/cache/ce7f4eb38ac40b5cae1ae7be3a144388_S.jpg
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2562-2564 (ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ.2563)
14 มี.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev