คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 72 กระบวนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/60e98b86249a5d644a46b799c2f5ce8d_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมงานการจัดนิทรรศการ “อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2562
15 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/95dd7d2f63af11a7c8607d7127dd6972_S.jpg
เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใสข้าราชการและเครือข่ายประชารัฐ เพื่อต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 1 หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต” และ หลักสูตร ...
15 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/c97cecc083663e03fd8c2d0061ff0dc9_S.jpg
เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนากองทุนหมู่บ้านตั้งใหม่ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1
15 ก.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev