คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 72 กระบวนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/3bf62aa86aad801c8bd9b9dc40d87be3_S.jpg
นางสาวภารดี กระจ่างยุทธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 4
02 ธ.ค. 2563
media/k2/items/cache/e055f0e4299753886e7576b6664fc619_S.jpg
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามมาตรฐานสากล
02 ธ.ค. 2563
media/k2/items/cache/865ec8e7f3d00886efb03860bb870b09_S.jpg
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่าง มผช. จำนวน 4 สถานที่ 8 ผลิตภัณฑ์
18 พ.ย. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev