ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม

 

  หัวข้อ

ปีงบประมาณ

รายละเอียด

วิสัยทัศน์กระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2561

อุตสาหกรรมไทยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก ภายใน 2564

พ.ศ.2562 - 2564

มุ่งพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิอุตสาหกรรมของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ภายในปี 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

พ.ศ.2561 - 2564

ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เข้มแข็งและยั่งยืนและมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

ค่านิยม

พ.ศ.2561 - 2564

ASIA  -Accountability รับผิดชอบในหน้าที่

        -Suggestion เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์

        -Integrity มีความซื่อสัตย์สุจริต

        -Achievement Motivation มุ่งผลสัมฤทธิ์

พันธกิจ

 

พ.ศ.2561 - 2564

1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2) ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม(Ecosystem เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

3)ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ       สิ่งแวดล้อม

4) บูรณาการดำเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม       พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับทบทวน)

 

พ.ศ. 2561 –2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้

                    เติบโตและเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุน

                    และการพัฒนาอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร

                    กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการ      

                    อย่างมีคุณภาพ

 

หัวข้อ

ปีงบประมาณ

รายละเอียด

วิสัยทัศน์สำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ.2561 -2564

 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2564

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่า   จะได้รับ

พ.ศ.2561 – 2564

 

1)    เกิดการบูรณาการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแบบองค์รวม

2)    อุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการขับเคลื่อนให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

พ.ศ.2561 - 2564

ASIA  -Accountability รับผิดชอบในหน้าที่

        -Suggestion เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์

        -Integrity มีความซื่อสัตย์สุจริต

        -Achievement Motivation มุ่งผลสัมฤทธิ์

พันธกิจ

 

พ.ศ.2561 - 2564

1) ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับ   อุตสาหกรรม 4.0 (industry 4.0)

2) กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย

3) เพิ่มผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

4) ยกระดับศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้

ยุทธศาสตร์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม      

พ.ศ. 2560 – 2564

(ฉับบทบทวน)

พ.ศ.2561 - 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผน

                    ยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร

                    กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่าง

                    มีคุณภาพ

 

 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด