วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ อก.

“ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ภายในปี 2564