ก.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ปัตตานีเยี่ยมชมบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้

20 ม.ค 2563

วันนี้ (20 มกราคม 2563) เวลา 14.00 น. นายธีรยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเจตนิพิฐ รอดภัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในพื้นที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้

 

โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการประกอบกิจการโรงงาน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจบริการ โดยบริษัทฯ ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาสนับสนุนให้เกิดเขตประกอบการอุตสาหกรรมพร้อมช่วยเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งด้านวัตถุดิบ แรงงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งนี้เมื่อเกิดการลงทุนในพื้นที่ จะทำให้ประชาชนชาวปัตตานีได้มาทำงาน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาที่สำคัญเพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีดีขึ้น 

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขอให้กระทรวงฯ ช่วยผลักดันเกษตรกรฐานรากให้มีศักยภาพ โดยขอรับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาในพื้นที่เข้ามาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4 โครงการ คือ สินเชื่อช่วยเหลือ SMEs 3 จังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) อัตราดอกเบี้ย 1.5%ต่อปี สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน อัตราดอกเบี้ย 3.0%ต่อปี สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง อัตราดอกเบี้ย 4.0%ต่อปี และสินเชื่อโตไวไทยยั่งยืน อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป