โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการที่คาดว่าจะถูกน้ำท่วม