วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 15:01

การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแผนการดำเนินงานของพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด รุ่นที่ 1