ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รองปลัดภาณุวัฒน์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จากภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2563

21 ก.พ 2563

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.00 น. นายภานุวัฒน์   ตริยางกูรศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จากภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2563 โดยมี คณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" โดยมีมาตรการเพิ่มเติมในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 2. กลุ่มยานยนต์ และ 3. กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม   #กระทรวงอุตสาหกรรม   #ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 #pm2.5

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA ) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

20 ก.พ 2563

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA ) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมี นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คณะผู้บริหารสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เข้ารับมอบรางวัล ให้การต้อนรับ ณ ห้อง Grand Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ   สำหรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เป็นรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิค และกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่าง ๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ นอกจากนี้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังถือเป็นบรรทัดฐานสำหรับการประเมินตนเองขององค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท และทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน ดังนั้นรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร และการปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององค์กรโดยรวม รวมทั้งการเรียนรู้ขององค์กร   ปลัดกอบชัยฯ กล่าวว่า รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) นับเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนความสามารถของอุตสาหกรรมในภาพรวม เนื่องจากเป็นเครื่องมือยกระดับการบริหารจัดการ สามารถสร้างคุณค่าและเพิ่มผลิตภาพของทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต หรือการบริการ ตลอดจนเพิ่มผลิตภาพในภาครัฐวิสาหกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งภาครัฐที่ทำหน้าที่สนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจเดินไปได้อย่างราบรื่น และรวดเร็ว รางวัลคุณภาพแห่งชาตินี้ จึงถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคส่วนต่าง ๆ ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ    ทั้งนี้ มีองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 13 องค์กร ประกอบด้วย รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู และธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ หรือ Thailand Quality Class Plus: Operation จำนวน 3 องค์กร ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารออมสิน 3. บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class มีทั้งหมด 8 องค์กร ได้แก่ 1. การประปานครหลวง 2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 6. มหาวิทยาลัยมหิดล 7. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และ 8. ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ...


นโยบาย "การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย" ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย

20 ก.พ 2563

นโยบาย "การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย" ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย .

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ หารือ ส.อ.ท. ถกความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

20 ก.พ 2563

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5-1/2563 ร่วมกับนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งคณะทำงานด้านต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นายจุลพงษ์ ทวีศรี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมด้วย ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ    # กระทรวงอุตสาหกรรม  # การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

อ่านต่อ...


สมอ. ผนึกกําลัง METI ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้าต่อยอดโครงการ “ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ ผสานความร่วมมือของ 2 ประเทศ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

20 ก.พ 2563

สมอ. ผนึกกําลัง METI ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้าต่อยอดโครงการ “ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ (Product Safety) พัฒนาฐานข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนจากการใช้สินค้า หลังลงนามความ ร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา   นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ใน ฐานะผู้แทนประเทศไทย ได้ร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ประเทศญี่ปุ่น จัดทําโครงการ “ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ (Product Safety) ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อถ่ายทอดวิธีการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ หาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ สมอ. สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกอง พิสูจน์หลักฐานกลาง (พฐ.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตลอดจนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของไทย เพื่อนํามาศึกษา และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดทําฐานข้อมูลอุบัติเหตุจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในประเทศไทย รวมถึงการ นําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์วิจัยถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบและรูปธรรม ทํา ให้ทราบถึงสาเหตุและแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ เพื่อลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ผู้บริโภคในอนาคต   จากความร่วมมือของ สมอ. และ METI มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมผ่านการฝึกอบรมแล้วกว่า 90 ราย ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวได้เสริมสร้างความรู้ ความสามารถใน การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ความร่วมมือในการดําเนินงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของทั้ง 2 ประเทศ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้ สมอ. จึงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ METI เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เพื่อผนึกกําลัง ร่วมกันพัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาและ จัดทําฐานข้อมูลอุบัติเหตุจากการใช้สินค้าได้อย่างสมบูรณ์และครอบคลุม ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการควบคุม สินค้าออนไลน์ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคของทั้งสองประเทศร่วมกันอีกด้วย นับเป็นการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น   เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดที่จะดูแลการจัดทําฐานข้อมูล ดังกล่าวโดยตรง สมอ. จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองพิสูจน์หลักฐานกลาง (พฐ.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จัดตั้งคณะทํางานจัดทําฐานข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจาก การใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศต่อไปในอนาคต

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม

20 ก.พ 2563

วันนี้ (20 มกราคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในปี 2563 และติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  โดยมีผู้บริหารระดับสูง ของกรม  รัฐวิสาหกิจ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานร่วม ในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 1/2563

20 ก.พ 2563

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานอนุกรรมการร่วม โดยมี นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานอนุกรรมการ นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นรองประธานอนุกรรมการ นายชัยวิทย์ อุณหศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นรองประธานอนุกรรมการ(แทน) ในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี   โดยคณะอนุกรรมการนี้ประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการจากหน่วยงานราชการที่ได้รับเเต่งตั้ง รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมทรัพยากรธรณี และ กรมอุตสาหกรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งเนื้อหาหลักของการประชุมเกี่ยวกับร่างแผนแม่บทบริหารจัดการเเร่ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง) ร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (ฉบับปรับปรุง) และ ร่างกำหนดหลักเกณฑ์จำแนกทรัพยากรแร่ของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดเขตแหล่งเเร่เพื่อการทำเหมือง  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ หารือร่วมกับคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

20 ก.พ 2563

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุระ เพชรพิรุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และคณะ เพื่อเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 Episode I : Empowering to transform Business & Energy เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การบริหารงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  ณ ห้องประชุม อก. 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   งาน EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 Episode I : Empowering to transform Business & Energy จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดแสดงเกี่ยวกับนิทรรศการสาธิต นำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการสาธิตเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้รับข้อมูลและความรู้จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและแนวคิดในด้านการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยและจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักลงทุน นักอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ Startup และประชาชนที่สนใจ  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เปิดงานสัมมนา ครบรอบ 25 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success

19 ก.พ 2563

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ครบรอบ 25 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success  โดยมี นายพานิช  เหล่าศิริรัตน์  ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมสัมมนา ให้การต้อนรับ ณ ห้อง Grand Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ   สำหรับงานสัมมนาครบรอบ 25 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ “International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success” จัดขึ้นโดยการนำเสนอมุมมองการขับเคลื่อนผลิตภาพใน 4 มิติ ที่จะเป็นรูปแบบเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการ และองค์กรต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถเติบโตและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน  ประกอบด้วย  การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาองค์กร Industry Upgrading, Creativity & Innovation, Data Analytics and Digital Technology และ High Skilled Workforce รวมถึงนำเสนอวิสัยทัศน์จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่จะให้มุมมองรอบด้านในเรื่องความสำคัญของผลิตภาพเพื่อยกระดับประสิทธิภาพขององค์กร เสริมความรู้ด้านผลิตภาพให้สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป   ปลัดกอบชัยฯ กล่าวว่า ปัจจุบันสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้มีการขยายขอบเขตการดำเนินงานไปในทุกภาคส่วนไม่ได้เฉพาะแต่ภาคอุตสาหกรรม แต่ยังครอบคลุมถึงภาคบริการ ภาครัฐ และภาคเกษตรแปรรูป เพื่อผลักดันให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพในทุกภาคส่วนของประเทศ และมีบทบาทหน้าที่ในการชี้นำ และยกระดับผลิตภาพขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  เสริมสร้างการเติบโตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนขององค์กรและประเทศ    ภายใต้เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ได้กำหนดไว้ว่าประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2580 ซึ่งในมิติเศรษฐกิจ “ประเทศที่พัฒนาแล้ว” หมายถึง ประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้สูง โดยการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน เพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าวยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทั้งในเรื่องทรัพยากรและความท้าทายจากประเทศเกิดใหม่ (Emerging Countries) การเพิ่มผลิตภาพของประเทศจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญควบคู่ไปกับองค์ประกอบด้านอื่นๆในการนำพาประเทศไปสู่การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด    นอกจากนี้  ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัลจึงจำเป็นต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพราะความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จะนำมาซึ่งผลสำเร็จในการเพิ่มผลิตภาพอย่างก้าวกระโดด ควบคู่ไปกับเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มผลิตภาพต่าง ๆ อาทิ ลีน (Lean) ไคเซน (Kaizen) การวิเคราะห์ OEE และ Sig sigma เป็นต้น อย่างไรก็ดีในโอกาสที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติครบรอบ 25 ปี ในฐานะเป็นสถาบันแห่งชาติ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการชี้นำและยกระดับผลิตภาพขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างการเติบโตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนขององค์กรและประเทศในอนาคต   #กระทรวงอุตสาหกรรม  #สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  #ยกระดับผลิตภาพ    #25 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  

อ่านต่อ...


อก. ชี้ GWM ซื้อศูนย์การผลิตยานยนต์ GM ดันการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า มุ่งเป้าตามนโยบายรัฐบาลหวังไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์แห่งเอเชีย

19 ก.พ 2563

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ชี้การซื้อศูนย์การผลิตรถยนต์ GM (General Motors) ประเทศไทยของ GWM (Great Wall Motors) เป็นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Global Strategy) เพื่อรองรับการเปลี่ยนของโลก (Mega Trend) และการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยียานยนต์ไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า โดยการลงทุนของ GWM มีขนาดกำลังการผลิตในระยะแรก 100,000 คันต่อปี เมื่อเทียบกับการผลิตของ GM ในปัจจุบันผลิตได้เพียง 50,000 คันต่อปี ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และเป็นฐานการผลิตยานยนต์แห่งเอเชียต่อไป นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การซื้อศูนย์การผลิตรถยนต์ GM ประเทศไทยของ GWM นั้น เป็นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Global Strategy) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก (Mega Trend) โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยียานยนต์จากเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ไปสู่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (xEV) ตลอดจน นโยบายของทั้งสองบริษัทในการวางแผนการผลิตและการจำหน่ายยานยนต์ในสาขาทั่วโลก เช่น ยุโรป อาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์รวมถึงประเทศไทย โดยกลยุทธ์ดังกล่าวถือเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจ ซึ่งต้องปรับตัวเพื่อรองรับ Disruptive Technology ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ดังจะเห็นได้จากกรณีของการปรับกิจการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของบริษัทรถยนต์หลายค่ายทั่วโลก เช่น เฟียต-ไครสเลอร์ และการที่ GWM ได้ซื้อโรงงานผลิตยานยนต์ในประเทศอินเดียก่อนหน้านี้ด้วย นายสุริยะ กล่าวต่อไปว่า GWM ได้เข้ามาหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการลงทุนสร้างฐานการผลิตยานยนต์ในประเทศไทยมาสักระยะหนึ่งแล้ว โดย GWM เป็นผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนรายใหญ่ และเป็นผู้ผลิตรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) และรถปิกอัพรายใหญ่ที่สุดของจีน โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา GWM มีปริมาณการจำหน่ายในจีนเฉลี่ย 1 ล้านคันต่อปี สำหรับการลงทุนในประเทศไทยนั้น GWM  วางแผนการผลิตรถยนต์ SUV และรถปิกอัพ รวมถึงการผลิตรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ด้วยกำลังการผลิตประมาณ 100,000 คันต่อปี โดยร้อยละ 50 จะเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก โดยคาดว่า จะเริ่มต้นการผลิตได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 โดยสรุปแล้ว การลงทุนของ GWM ขนาดกำลังการผลิต 100,000 คันต่อปี (ในปัจจุบัน GM ผลิตประมาณ 50,000 คันต่อปี) จะส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อภาคการผลิต (โดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยและ Supply Chain ของอุตสาหกรรม ยานยนต์ในประเทศ) การส่งออก และการจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ GWM ยังมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าในหลายประเทศ เช่น จีน เกาหลีใต้ และเยอรมัน ในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมไอออน และเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ซึ่งคาดว่า จะเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญต่อนโยบายการสร้างฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยของรัฐบาลอีกด้วย   จากแนวโน้มที่มีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ GWM ดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยให้มีการสนับสนุนการผลิตและการใช้ยานยนต์สะอาด ประหยัด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกก็มุ่งสู่เทคโนโลยีสะอาดเช่นกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการยานยนต์ ในประเทศไทย ทั้งผู้ผลิตยานยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จึงควรเร่งปรับตัวตามทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีโลกดังกล่าว เพื่อรักษาการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ในอาเซียน และเป้าหมายการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ในระดับโลก   -------------------------------------- กระทรวงอุตสาหกรรม 18 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อ...


Page 1 of 311