วันศุกร์, 30 กันยายน 2559 16:02

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มผช.