วันอังคาร, 01 พฤศจิกายน 2559 13:36

ราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีัดเลือกโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี พ.ศ.2560