วันศุกร์, 02 ธันวาคม 2559 14:43

ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายใต้โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560