วันศุกร์, 02 ธันวาคม 2559 14:47

ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสถานีระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศแบบอัตโนมัติภายใต้โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560