วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560 09:23

ราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ภายใต้งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาค ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา