วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560 09:29

ราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภายใต้งบรายจ่ายในค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม