วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560 09:33

ราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน