folder กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf 1 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (76 download)
pdf 10 การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ (89 download)
pdf 11 การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ(แบบแร่12) (68 download)
pdf 12 การขอใบอนุญาตทำทางผ่านเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทานบัตรรายอื่น(แบบแร่ 13) (75 download)
pdf 13 การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 10) (80 download)
pdf 14 การขอใบอนุญาตนำมูลแร่หรือมูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแร่(แบบแร่ 16) (67 download)
pdf 15 การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (แบบแร่ 26) (70 download)
pdf 16 การขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทำเหมืองฯ นอกเขตเหมืองแร่(แบบแร่ 6) (69 download)
pdf 17 การขอใบอนุญาตปิดกั้น ทำลาย หรือกระทำให้เสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวงฯ (แบบแร่ 11) (65 download)
pdf 18 การขอใบอนุญาตร่อนแร่ (แบบแร่ 19) (75 download)
pdf 19 การขอใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมืองแร่ (แบบแร่ 17) (39 download)
pdf 2 การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ (45 download)
pdf 20 การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ 28) (38 download)
pdf 21 การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ 28) กรณีเป็นแร่ยิปซัม (39 download)
pdf 22 การขอใบอนุญาตหยุดการทำเหมือง (แบบแร่ 9) (34 download)
pdf 23 การขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน (แบบแร่ 5 ก) (51 download)
pdf 24 การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ (แบบแร่ 5) (40 download)
pdf 25 การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (64 download)
pdf 26 การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง (39 download)
pdf 27 การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีแต่งแร่ (36 download)