folder ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf 1.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (102 download) Popular
pdf 10.การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 10) (102 download) Popular
pdf 11.การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (แบบแร่ 26) (102 download) Popular
pdf 12.การขอใบอนุญาตปิดกั้น ทำลาย หรือกระทำให้เสื่อมประโยชน์ฯ (97 download)
pdf 13.การขอใบอนุญาตร่อนแร่ (แบบแร่ 19) (88 download)
pdf 14.การขอใบอนุญาตรับช่วงการทำเหมืองแร่ (แบบแร่ 17) (101 download) Popular
pdf 15.การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ 28) (113 download) Popular
pdf 16.การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ 28) ฯ (105 download) Popular
pdf 17.การขอใบอนุญาตหยุดการทำเหมือง (แบบแร่ 9) (87 download)
pdf 18.การขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน (99 download)