folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

By 39 download

Download (pdf, 372 KB)

EB20(2)คำสั่งคณะคู่มือทับซ้อน.pdf

pdf คู่มือ ป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน สอจ.บุรีรัมย์

By 56 download

Download (pdf, 12.26 MB)

EB20(5)คู่มือทับซ้อน สอจ บร 2563.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

By 36 download

Download (pdf, 1.64 MB)

EB20(4)รายงานวิเคราะห์ผลทับซ้อน.pdf

pdf รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสอจ.บร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 41 download

Download (pdf, 888 KB)

EB4(1)รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง62.pdf

pdf รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

By 36 download

Download (pdf, 884 KB)

EB2(6.1)รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง62.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง ป้องกันหรือลดความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน (ไตรมาสที่ 1-3)

By 48 download

Download (pdf, 1.02 MB)

EB17(2) รายงานสรุปผลการดำเนินการฯ.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 42 download

Download (pdf, 1.02 MB)

EB17(2) รายงานสรุปผลการดำเนินการฯ.pdf

pdf รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

By 40 download

Download (pdf, 241 KB)

EB14(2)รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่า.pdf