folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

By 9 download

Download (pdf, 372 KB)

EB20(2)คำสั่งคณะคู่มือทับซ้อน.pdf

pdf คู่มือ ป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน สอจ.บุรีรัมย์

By 7 download

Download (pdf, 12.26 MB)

EB20(5)คู่มือทับซ้อน สอจ บร 2563.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

By 7 download

Download (pdf, 1.64 MB)

EB20(4)รายงานวิเคราะห์ผลทับซ้อน.pdf

pdf รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสอจ.บร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 6 download

Download (pdf, 888 KB)

EB4(1)รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง62.pdf

pdf รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

By 7 download

Download (pdf, 884 KB)

EB2(6.1)รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง62.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง ป้องกันหรือลดความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน (ไตรมาสที่ 1-3)

By 5 download

Download (pdf, 1.02 MB)

EB17(2) รายงานสรุปผลการดำเนินการฯ.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 5 download

Download (pdf, 1.02 MB)

EB17(2) รายงานสรุปผลการดำเนินการฯ.pdf

pdf รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

By 8 download

Download (pdf, 241 KB)

EB14(2)รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่า.pdf