folder มาตรการ

Documents

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

By 23 download

Download (pdf, 372 KB)

EB20(2)คำสั่งคณะคู่มือทับซ้อน.pdf

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

By 22 download

Download (pdf, 363 KB)

EB15(2)คำสั่งคณะทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต.pdf

pdf ประกาศ สอจ บุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

By 22 download

Download (pdf, 481 KB)

EB5(2) ประกาศ สอจ.บุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf ประกาศ สอจ.บุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

By 21 download

Download (pdf, 481 KB)

EB5(2)มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อ.pdf

pdf หลักฐานการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่

By 20 download

Download (pdf, 427 KB)

EB21(3)แจ้งเวียนคำสั่งมาตรการควบคุมความเสี่ย.pdf

Image หลักฐานการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่เพื่อถือปฏิบัติ

By 23 download

Download (jpg, 3.08 MB)

EB16(3)หลักฐานแจ้งเวียนถือปฏิบัติ.jpg

Image หลักฐานการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่เพื่อถือปฏิบัติ

By 23 download

pdf หลักฐานการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ

By 18 download

Download (pdf, 394 KB)

EB25(3)หลักฐานแจ้งเวียนประกาศ.pdf

Image หลักฐานการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

By 17 download

Download (jpg, 904 KB)

EB20(6)หลักฐานแจ้งเวียนคู่มือทับซ้อน.jpg

pdf หลักฐานแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 5,000 บาทขึ้นไป

By 20 download

Download (pdf, 1.12 MB)

EB5(3.1)หลักฐานแสดงการปฏิบัติตามมาตรการ.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

By 25 download

Download (pdf, 12.45 MB)

EB16(2)แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต สอจ.บร. 63.pdf