folder มาตรการ

Documents

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

By 5 download

Download (pdf, 372 KB)

EB20(2)คำสั่งคณะคู่มือทับซ้อน.pdf

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

By 5 download

Download (pdf, 363 KB)

EB15(2)คำสั่งคณะทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต.pdf

pdf ประกาศ สอจ บุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

By 6 download

Download (pdf, 481 KB)

EB5(2) ประกาศ สอจ.บุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf ประกาศ สอจ.บุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

By 5 download

Download (pdf, 481 KB)

EB5(2)มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อ.pdf

pdf หลักฐานการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่

By 5 download

Download (pdf, 427 KB)

EB21(3)แจ้งเวียนคำสั่งมาตรการควบคุมความเสี่ย.pdf

Image หลักฐานการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่เพื่อถือปฏิบัติ

By 5 download

Download (jpg, 3.08 MB)

EB16(3)หลักฐานแจ้งเวียนถือปฏิบัติ.jpg

Image หลักฐานการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่เพื่อถือปฏิบัติ

By 6 download

pdf หลักฐานการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ

By 5 download

Download (pdf, 394 KB)

EB25(3)หลักฐานแจ้งเวียนประกาศ.pdf

Image หลักฐานการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

By 4 download

Download (jpg, 904 KB)

EB20(6)หลักฐานแจ้งเวียนคู่มือทับซ้อน.jpg

pdf หลักฐานแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 5,000 บาทขึ้นไป

By 6 download

Download (pdf, 1.12 MB)

EB5(3.1)หลักฐานแสดงการปฏิบัติตามมาตรการ.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

By 6 download

Download (pdf, 12.45 MB)

EB16(2)แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต สอจ.บร. 63.pdf