pdf หลักฐานแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 5,000 บาทขึ้นไป

By 12 download

Download (pdf, 1.12 MB)

EB5(3.1)หลักฐานแสดงการปฏิบัติตามมาตรการ.pdf