folder คู่มือ

Documents

pdf คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการพิจารณาอนุญาตโรงงาน สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สอจ.บุรีรัมย์

By 77 download

Download (pdf, 9.91 MB)

คู่มือปฏิบัติงานอนุญาตโรงงาน2563.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานขออนุญาตเปิดการทำเหมือง สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สอจ.บุรีรัมย์

By 51 download

Download (pdf, 2.87 MB)

คู่มือปฏิบัติงานอนุญาตเปิดการทำเหมือง2563.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับกลุ่มนโยบายและแผนงาน สอจ.บุรีรัมย์

By 53 download

Download (pdf, 18.80 MB)

คู่มือกระบวนงานซื้อจ้าง (สอจ บร).pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การประกอบการอุตสาหกรรม

By 54 download

Download (pdf, 2.87 MB)

EB12(3)2 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ.pdf

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

By 44 download

Download (pdf, 5.84 MB)

EB12(3)คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฯ.pdf

Image หลักฐานการแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

By 40 download

Download (jpg, 904 KB)

EB20(6)หลักฐานแจ้งเวียนคู่มือทับซ้อน.jpg

pdf แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

By 42 download

Download (pdf, 174 KB)

EB12(2)แผนผังการจัดการร้องเรียนทุจริต สอจ.บร.pdf