โครงสร้างบุคลากร

 

   

 

นายไพชยนต์ เจริญไชยศรี

อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

   
   

โทร.044-612934 ต่อ 111 

 

   
   

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

โทร.044-612934 ต่อ 102,104,105

   
   

นายสุขสันต์  เอี่ยมโสภณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ   รักษาการในตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

   

น.ส.อมรรัตน์ จันทร์ชูวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนชำนาญการ

 

น.ส.สายทอง เมฆสวรรค์

เจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชีปฏิบัติงาน

   

นางสังวาลย์  สีสา

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางกนิษฐา โพธิษา

นักวิชาการอุตสาหกรรม

 นางธารารัตน์ ทรงโท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

น.ส.กิตติมา สุดตรง

พนักงานธุรการ

       

               นางนภัทชล ศรีกลับ

                 พนักงานธุรการ

 นายประจักษ์ สีสา

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2

  

นายนิรุจน์  คงสวัสดิ์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายพงศกรณ์ ศิริโรจนสกุลกิจ

พนักงานขับรถยนต์

นายวิริน อัมลารัมย์

พนักงานขับรถยนต์

 

 นายสุพิน เกรัมย์

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ระดับ บ2

 

   

-ว่าง-

พนักงานทำความสะอาด

 

   

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 

 โทร.044-612934 ต่อ 201,302 

   
   

นายประเวศ  สุดเฉลียว

หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

   
   

นายอนุสรณ์ ทัศศรี

วิศวกรปฏิบัติการ

   
   

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่

โทร.044-612934 ต่อ 202

   
   

นางธีรรัตน์  พร้อมจะบก

หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ 

   
 

 นางนิตยา  ชูตาลัด

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี

ชำนาญงาน

 

 

-ว่าง-

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

 

นางสาวสายสุดา  ประดุจชนม์

นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

   

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 

 โทร.044-612934 ต่อ 401,402,403,404 

   
   

นางอรุณี  อินยาพงษ์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

   

น.ส.เจษฏาภรณ์  รินไธสง

นักวิชาการมาตรฐาน

 

  น.ส.เกวลี สุวรรณกาโล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

น.ส.พิมลมาศ  เตียสกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 น.ส.สุปราณี  การรัมย์

 นักวิชาการเงินและบัญชี