ยุทธศาสตร์

 

 ยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วิสัยทัศน์

       “เมืองอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

 

เป้าประสงค์รวม

  1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  2. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. ยกระดับรายได้ภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

 

ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561 – 2564

วิสยทัศน์

 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมสันติสุข 9 ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ : เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต : คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ :บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี

 

 

ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดปี 2561 – 2564

วิสัยทัศน์

      “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดนสังคมเป็นสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน

       ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต