วันเสาร์, 22 ตุลาคม 2559 03:43

TOR และราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ปีงบประมาณ 2560

 TOR และราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ปีงบประมาณ 2560 ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง