วันศุกร์, 28 กันยายน 2561 10:04

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ:การเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง)