วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562 11:27

คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1/2562 เรื่อง มอบหมายการรับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ