วันอังคาร, 04 กันยายน 2561 14:06

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อ

 

จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าจ้าง

 

                       ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

 

                       ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 หรือตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์กำหนด

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

                    ผู้มีสิทธิจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ โดยศึกษาวิชาการบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

 

การรับสมัคร

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

                 ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด