วันศุกร์, 28 ธันวาคม 2561 17:36

นายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน”

วันที่ 28 ธันวาคม 2561  นายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” ในการประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 13/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

        ข้าพเจ้า นายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ขอประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้คำมั่นสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทอำนาจหน้าที่รวมทั้งการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรในองค์กร สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

       ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ยืดถือเป็นแนวทางปฏิบัติแสดงเจตจำนงที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมพลังต่อต้านการทุจริต