วันอังคาร, 08 มกราคม 2562 10:50

คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์