วันศุกร์, 11 มกราคม 2562 13:25

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2560-2564 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563